Enstitü Kadrosu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Özgeçmiş
Adı Soyadı: Doç. Dr. Yasemin Doğaner
Doğum Tarihi ve Yeri: 07.10.1972, Ankara
E-posta: ydoganer@hacettepe.edu.tr
Öğrenim Durumu
Derece

Yıl

İlköğretim- Ankara

1983

Ortaöğretim-Ankara

1986

Lise-Ankara

1990

Lisans-Ankara-H.Ü. Tarih Bölümü

1994

Yüksek Lisans-H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1996

Doktora-H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2002

Bildiği Diller: İngilizce.
Görevler:Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1997

Öğretim Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2004

Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2005

Akademik Faaliyetler
A. Tezler
A.1. 27 Mayıs İhtilali ve Kurucu Meclis, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996.
A.2. Atatürk İnkılaplarının Topluma Yansıması –Ankara Örneği-, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002.

B.a. Kitaplar

B.a. 1. Cumhuriyet Döneminde Sansür, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007. (Mustafa Yılmaz ile birlikte)

B.b. Kitapta Bölümler
B.b.1.“Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 2003.
B.b.2. “Türkiye’de Halkevleri”, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 2003.
B.b.3. “Köy Enstitüleri” Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 2003.
B.b.4. “Yüksek Öğretimde Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretimi ile İlgili Düşünceler”, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haz: Mehmet Saray-Hüseyin Tosun, Ankara, 2005, s.281-286.

C. Makaleler
C.1.“Atatürk İnkılabının Yerleşmesinde Halkevlerinin Rolü”, KÖK Araştırmalar, Cilt II, Sayı:2, (Güz 2000), s. 77-98.
C.2.“Atatürk Döneminde Radyo”, Türkler, c.18, s.377-382.
C.3.“Cumhuriyet Modernleşmesinde Sosyal Alanda Değişim”, Türk Kültürü, Ekim 2002, Sayı:474, s.589-604.
C.4.“Milli Mücadele’de 30 Ağustos’un Yeri ve Önemi”, Türk Kültürü, Temmuz-Ağustos 2003, Sayı: 483-484, s.257-265.
C.5.“Bir Modernleşme Modeli Olarak Atatürk İnkılapları”, Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi (Journal of Ataturk), c. IV, Sayı: 1, Ocak 2004, s.153-187.
C.6.“Lozan Antlaşmasında Yabancı Okullar”, Türk Yurdu, Temmuz 2004, c. 24, Sayı: 203, s.49-55.
C.7.“Cumhuriyet Tarihinde Türk Dilinin Gelişim Seyri”, Avrasya Etüdleri, Sayı: 26, İlkbahar-Yaz 2004, s. 47-65.
C.8.“Millet Liderini Uğurluyor”, Atatürk Üniversitesi Atatürk Dergisi (Journal of Ataturk), c..IV, Sayı:2, Ocak 2005, s.45-64.
C.9. “Elifba’dan Alfabeye Yeni Türk Harfleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, c.2, sayı:4, Aralık 2005, s.7-19.
C.10. “Yüksek Öğretimde Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve Yeni Yaklaşımlar –Hacettepe Üniversitesi Örneği-, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.XXI, Temmuz 2005, sayı: 62’den ayrı basım, s.589-611.
C.11. “Demokrat Parti Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar”, Kebikeç, yıl: 2006, sayı:22, s. 151-204. (Prof.Dr. Mustafa Yılmaz ile birlikte)
C.12. “Atatürk Dönemi Türk Siyasal Elitinin Profili”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), yıl: 2, sayı: 3, Bahar 2006, s. 107-119.
C.13. “Toplumsal Alanda Yapılan Atatürk İnkılapları ve Etkileri”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Editör: Memet Zencirkıran, Nova Yay., Ankara, 2006, s.205-235.
C.14. “1961-1973 Yılları Arasında Bakanlar Kurulu Kararı İle Yasaklanan Yayınlar”, Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, yıl:19, c.10, sayı:37-38, s. 247-299. (Prof. Dr. Mustafa Yılmaz ile birlikte)
C. 15. “İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde Dış İlişkiler”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), yıl: 2, sayı:4, Güz 2006, s. 227-246.
C.16. “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, yıl:5, Sayı:9, Şubat 2007, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, 2007, s.119-143.
C.17. “Atatürk’ün SCF Sonrası Türkiye İzlenimleri”, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2007, sayı:34, s.49-72, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Ankara, 2007.
D.Tebliğler
D.1. Uluslar arası Tebliğler
D.1.1.“İngiliz Büyükelçiliği Yıllık Raporlarında Türkiye (1932-1934)”, Beşinci Uluslar arası Atatürk Kongresi, 08-12 Aralık 2003, Yay.Haz: Mustafa Çöhce-Nilgün İnce-Neşe Çetinoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2005.
D.1.2. “Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Sosyo-Kültürel Değişim”, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), 10-15 Eylül 2007, Ankara.
D.1.3. “Emniyet Raporlarında Gümülcineli İsmail Hakkı Bey’in Faaliyetleri”, VI. Uluslar arası Atatürk Kongresi, 10-16 Kasım 2007, Ankara.
D.1.2. Ulusal Tebliğler
D.1.2.1.“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tutum Analizi-Hacettepe Üniversitesi Örneği-”, Tarih Öğretimi ve Yeni Yaklaşımlar Ulusal Sempozyumu 10-12 Ekim 2002, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
D.1.2.2. “Yüksek Öğretimde Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu”, Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10-11 Kasım 2005, Editör: Yasemin Doğaner, Ankara, 2005.
D.1.2.3. “Atatürk İnkılaplarının Temel Dinamikleri ve Toplum”, Cumhuriyet Tarihi Söyleşileri, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 5 Mayıs 2006.

E. Editörlükler
E.1.“80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi”, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10-11 Kasım 2003, Editörler: Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner, Saime Selenga Gökgöz, Ankara, 2004.
E.2. “Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu?”, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 8-9 Kasım 2004, Editörler: Mustafa Yılmaz, Yonca Anzerlioğlu, Yasemin Doğaner, Ankara, 2005.
E.3. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Güz 2005, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner
E.4. “Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10-11 Kasım 2005, Editör: Yasemin Doğaner, Ankara, 2005.
E.5. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Bahar 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner
E.6. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Güz 2006, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Editör: Yard.Doç.Dr. Yonca Anzerlioğlu-Dr. Yasemin Doğaner

F. Projeler
F.1. “ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi İle İlgili Tutum Analizi- Hacettepe Üniversitesi Örneği-”, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, H. Ü. Güdümlü Araştırma Projesi Üyesi, 2004.
F.2. “Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Kültür Tarihi Çalışma Grubu Proje üyesi, 2007.

G. Diğer Faaliyetler
G.1. “Atatürk İnkılaplarının Toplumsal Hayatta Benimsenme Süreci”,Polatlı Kaymakamlığı Atatürkçü Düşüncenin Geliştirilmesi İle İlgi 2003 yılı I. ve II. Altı Aylık Eğitim Planı, 2003.

H. Eğitim Öğretim Faaliyetleri

H.1. Lisans Dersleri

AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi)
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 Kredi)

H.2. Danışmanlıklar

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

Murat Kılıç, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bir Aydın Profili: Tekin Alp, Ankara, 2007.

Devam Eden Yüksek Lisans Tezi:

Yasemin Türkkan, Türk Modernleşmesinde Yeni Adam Dergisi (1934-1939)

TV ve Radyo Programları:

“Cumhuriyet ve Eğitim”, TRT Radyo1, 29 Ekim 1999.

“Cumhuriyet ve Demokrasi”, TRT INT, “Değişim” Programı, 30 Ekim 1999.

“Cumhuriyet ve Demokrasi” konulu açık oturum, TRT Radyo1, 29 Ekim 2002.

“Milli Egemenlik Kavramı ve 23 Nisan”, TRT Radyo 1, 23 Nisan 2005.
“Cumhuriyet Kutlamaları”, TRT Radyo 1, 29 Ekim 2007.

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Beytepe/ANKARA
Tel:0 312 297 68 70 Faks:0312 299 20 76
ait@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Dr. Emre Saral
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2018